ساعات کاری : 8:00 صبح - 6:00 عصر
خیابان انقلاب
دروازه دولت
ارسال ایمیل
info@ecobagsiran.com
تماس با ما
88320400-5 021

تیم مدیریت چاپ صلاحی

مجید صلاحی

مجید صلاحی

مدیر کنترل کیفیت

مدیر کنترل کیفیت

برادران صلاحی

حمید صلاحی

مدیر داخلی

مدیر داخلی

فرید صلاحی

فرید صلاحی

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی و کنترل پروژه

مرحوم مسلم صلاحی

بنیانگذار چاپ صلاحی

مرحوم مسلم صلاحی ، بنیانگذار چاپ صلاحی

0018
تیم خلاق و رهبری

هفتادسال و اندی

چاپ صالحی اکنــون در هفتمین دهه فعالیت خود به ســر میبرد. بنیانگذار آن همانطور که میدانید حاج مســلم صالحی اســت و اکنون ما برادران صلاحی، حمید، مجیــد و فرید مدیریت این مجموعهی کهــن را به عهده داریم.

بیش از هفت دهه است که چاپ صلاحی با اقتدار راه خود را انتخاب کرده و با پیشقدم شدن در راه تکنولوژی بارها فانوس مسیر همکاران شده است