تولید ساک های تبلیغاتی

گفتوگو با برادران صالحی

پیشاهنگان عرصه چاپ ، گفت وگو با برادران صلاحی مدیران مجموعه چاپ صلاحی ، مقدمه

چند صباحی است که چاپ صالحی با یک تغییر موضعی خلاقانه به کار حرفهای در حوزه تولید ساک های تبلیغاتی روی آورده، هرچند که پسران خلف آن مرد بزرگ هنوز به درستی چاپ را رسته اصلی و چاپچی را همکار واقعی خود میدانند.

بیش تر بخوانید
فهرست